תקנון כל-בו בקליק

א.  כללי ותנאי השימוש באתר:

ברוכים הבאים לאתר הקניות המקוון של “כל בו בקליק”  האתר הינו מנוהל ע”י חברת “כל בו בקליק”  ח”פ

בכל שאלה, הערה או בעיה הנוגעות לאתר כל בו בקליק נשמח לתת לכם מענה בטלפון שמספרו –, שהינו מוקד התמיכה שלנו הנועד לסייע ולתת מענה לכל הקשור בשימושכם באתר כל בו בקליק.

אתר כל בו בקליק הינו אתר אינטרנט במסגרתו תוכלו לבצע הזמנת מוצרי צריכה המשווקים על ידי חברת כל בו בקליק.

הנכם מתבקשים לקרוא את תקנון אתר כל בו בקליק בעיון, וזאת מאחר והזמנת מוצרים ו/או ביצוע פעולות כל שהן באתר כל בו בקליק, על ידכם מאשר, כי קראתם את התקנון, וכי הינכם מסכימים 

ומאשרים את כל הוראותיו  של התקנון המהווה הסכם מחייב ביניכם לבין חברת כל בו בקליק ולכך שתהליך ההזמנה והרכישה באתר כל בו בקליק, יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.

חברת כל בו בקליק שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את התקנון מעת לעת עפ”י שקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. מובהר בזאת, כי למזמינים ולמשתמשים באתר, 

לא תהא כל טענות ו/או תביעות כלפי  חברת כל בו בקליק, בגין עדכון ו/או שינוי כאמור. הנכם מתבקשים מעת לעת  כאשר אתם מבצעים קניות באתר לקרוא את התקנון.

מועד תחילת החלתו של העדכון ו/או השינוי יחול בעת פרסומו של נוסח התקנון המעודכן באתר כל בו בקליק, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.

חברת כל בו בקליק, רשאית לשנות ו/או להפסיק, לפי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת את פעילות אתר כל בו בקליק, וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת לכך.

האתר הינו מנוסח בלשון זכר כאשר ההתייחסות הינה כמובן לזכר ונקבה כאחד.


ב. הרשאים לקנות באתר כל בו בקליק:

כל אדם ו/או תאגיד המחזיקים כרטיס אשראי בתוקף, שהונפק על ידי אחת מחברות האשראי בישראל, המכובד בישראל ובכפוף לכך שמסרו את כל פרטיהם 

כמבוקש בהליך ההרשמה לאתר כל בו בקליק, ונמצאים בטווח שירות המשלוחים.

למרות האמור לעיל, אתר כל בו בקליק שומר לעצמו את הזכות שלא לאפשר למזמין מסוים מכל סיבה שהיא לרכוש מוצרים באמצעות אתר כל בו בקליק, לרבות ביטולה של ההזמנה בכל עת, 

וזאת על פי שיקולו הבלעדי של האתר וללא כל צורך בנימוק או הסבר לכך.


 ג. אזור פעילות אתר כל בו בקליק:

השירות שניתן במסגרת אתר כל בו בקליק מוענק באזורים מסוימים בלבד המשתנים ומתעדכנים מעת לעת על ידי חברת כל בו בקליק לפי שיקול דעתה הבלעדי.

מובהר בזאת, כי רכישת מוצרים ואספקתם באתר כל בו בקליק אפשרית אך ורק כאשר הכתובת המבוקשת על ידכם מצויה בתוך אזור הפעילות של האתר,

 ובכפוף לכך שאין כל מניעה טכנית ו/או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור.


ד. שעות הפעילות באתר כל בו בקליק:

הזמנה באתר כל בו בקליק אפשרית 24 שעות ביממה, למעט בשבתות ובמועדי ישראל, וכן למעט מקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת. 

אספקת הזמנה תתבצע עד 10 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה אלא עם כן צוין אחרת בפריט המוזמן .

שעות פעילות מוקד שרות לקוחות, הינן כדלקמן:

ימים א’ – ה’ : 8:00 – 17:00.

 

יום ו’ וערבי חג: 8:00 – 12:00.

מובהר בזאת, כי ייתכן ויחולו שינויים במועדים המצוינים בתקנון זה לרבות במועדי האספקה, שעות פעילות האתר ושעות פעילות מוקד שירות הלקוחות,

 והכל לפי שיקול הדעת הבלעדי של חברת כל בו בקליק.


ה. המוצרים הנמכרים באתר כל בו בקליק:

באתר כל בו בקליק נמכרים מוצרים לשיפור הבית ומוצרי צריכה אחרים לסוגיהן, והכל כמפורט כמופיע ברשימות המוצרים המופיעות באתר.

חברת כל בו בקליק, רשאית לשנות בכל עת לפי ראות עיניה את ההיצע ו/או את מגוון המוצרים המוצגים ברשימת המוצרים המופיעים באתר, וכן להחליף ו/או להוסיף איזה מהמוצרים ברשימת המוצרים או להוציא

 איזה מהמוצרים מהרשימה וזאת מעת לעת, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

מובהר בזאת, כי אופן הצגת המוצרים באתר כל בו בקליק יקבע מעת לעת על פי שיקול הדעת הבלעדי של האתר. יובהר כי תמונות המוצרים המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד

 ואינן מחייבות באופן כלשהו את חברת כל בו בקליק.

באתר כל בו בקליק יתאפשר גם להזמין מוצרים שליד שמם ברשימת המוצרים יצוין, כי אינם מצויים כעת במלאי החברת כל בו בקליק או כל מונח אחר דומה. במקרה כזה, במידה ויסומן המוצר על ידי המזמין ויחודש 

המלאי של המוצר עד למועד תחילת ביצוע ההזמנה על ידי חברת כל בו בקליק, יצורף המוצר למוצרים שיסופקו והמזמין יחויב בתשלום גם בגין מוצר זה. כמובן אם המוצר לא יסופק המזמין לא יחויב בתשלום בגין המוצר הנ”ל.

מובהר בזאת, כי במסגרת רכישת המוצרים באתר כל בו בקליק, לא תתאפשר רכישה סיטונאית של המוצרים. חברת כל בו בקליק שומרת לעצמה זכות למנוע ביצוע רכישות והזמנות, שעל פי שיקול דעתה הבלעדי, הינם בגדר רכישה סיטונאית.

 מובהר כי רכישה של מעל 6 יחידות של כל מוצר יכול ותהיה כפופה לאישור של מנהל אתר כל בו בקליק

כמו כן, לא תהא למזמין כל טענה ו/או תביעה כנגד תאריך התפוגה המצוין על המוצר שסופק ללקוח כל עוד תאריך התפוגה הרשומה על המוצר הינה בפרק זמן סביר לפני תום התפוגה, וזאת בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של אתר כל בו בקליק.

חלק מהמוצרים המוצעים לרכישה באתר כל בו בקליק מלווים בתעודת אחריות. במקרים אלה תעודת אחריות תהיה מטעם היצרן ו/או היבואן ו/או נותן השירות (להלן: “בעל האחריות”).

האחריות הבלעדית למוצרים, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם, ליכולת פעולתם התקינה ולמפרט פעילותם חלה אך ורק על בעל האחריות ולא על כל בו בקליק.

כל רוכש מצהיר בעצם ביצוע פעולת הרכישה כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתו וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד כל בו בקליק ו/או מי מטעמה וכן נגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לתכונות דלעיל 

אלא לבעל האחריות בלבד. תעודת האחריות מאת בעל האחריות תימסר במעמד מסירת המוצר, וכן יתאפשר עיון בתעודת האחריות עוד לפני השלמת העסקה בחברת כל בו בקליק (כתובת? במקור הופיעה כתובת). 

בתעודת האחריות יצוינו פרטי היצרן כתובת ומספרי טלפון של תחנות השירות, יש לשמור את תעודת האחריות בצמוד לחשבונית הקניה.

חלק מן המוצרים יסופקו לרוכש על ידי גורם שלישי. במקרה זה יתכנו עיכובים באספקת המוצר התלויים באותו גורם, חברת כל בו בקליק תהיה פטורה מאחריות בגין עיכובים אלה ולא תהיה לרוכש 

כל טענה ו/או תביעה נגד חברת כל בו בקליק ו/או מי מטעמה ו/או נגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר עם עיכובים באספקה והטענות תופנינה כנגד הצד השלישי.


ו. מחירי המוצרים:

מחירי המוצרים הקובעים הינם רשומים ליד כל מוצר מהמוצרים המופיעים באתר. מובהר בזאת, כי חברת כל בו בקליק, תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

מובהר בזאת, כי במידה ועודכנו מחירי המוצרים לפני תום הליך בחירת המוצרים על ידכם תחויבו לפי המחירים המעודכנים. כמו כן, במידה והזמנתם מוצר ובין מועד הזמנתו למועד אספקתו ישתנה מחירו (כפוף לאמור בסעיף אספקת המוצרים להלן) 

המחיר הקובע שעל פיו יחויב המזמין יהיה המחיר בעת אישור ההזמנה על ידכם.

מחירי המוצרים הנמכרים באתר כל בו בקליק, אינם תואמים בהכרח את מחירי המוצרים הנמכרים בחברת כל בו בקליק והמחיר הקובע הינו המחיר, כפי שמופיע באתר כפי שהיה במועד אישור ההזמנה,

 ובכל מקרה לא המחיר המופיע על תו מחיר כלשהו המוטבע על המוצר או במקום אחר.

מוצרים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף במועד הרכישה.

מחירי המוצרים הינם כוללים מס ערך מוסף (מע”מ).

ט.ל.ח- מחירי מוצרים שנפלה בהם טעות בתום לב לא יחויבו במחיר הטעות.


ז. התשלום:

התשלום באתר כל בו בקליק יתבצע באמצעות כרטיסי אשראי המונפקים על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות והפועלות בארץ בלבד. ובכפוף לכך שחברות אלו מתירות את ביצוע התשלומים ברשת האינטרנט ולמזמין

על אף האמור לעיל, חברת כל בו בקליק, שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים ו/או אמצעי תשלום אחרים ככל שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי.

תנאי האשראי יהיו בהתאם לתנאים שיהיו נהוגים בחברת כל בו בקליק בעת מועד ההזמנה.

חברת כל בו בקליק שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לשנות את דרך התשלומים באתר כל בו בקליק לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת כפי שיראה לה.


ח. דמי משלוח:

הזמנה באתר כל בו בקליק תחייב  את המזמין בדמי משלוח בסך כפי שיצוין באתר עבור דמי משלוח למען המבוקש במסגרת הזמנה אחת. מובהר בזאת, כי דמי המשלוח הינם בנוסף לתשלום ההזמנה.

בשל שינויי מחירים ומדיניות בחברות השליחויות השונות, מחירי המשלוחים עלולים להיות                גבוהים יותר שמדובר באזורים חריגים, כגון מעבר לקו הירוק, רמת הגולן, ישובי הערבה, ישובי נגב מרוחקים, ישובים מבודדים וקטנים ברחבי המדינה וכו’, 

כל זאת בשל אילוצים שאינם תלויים בחברת כל בו בקליק, לכן אין להתייחס למחיר המשלוח שמופיע בעת ההזמנה כאל מחיר משלוח סופי. המחיר המופיע הוא לערים ולאזורים בקווי חלוקה מרכזיים.

חברת כל בו בקליק שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, ואינה מתחייבת להודיע מראש על שינוי ו/או עדכון כאמור.

חברת כל בו בקליק שומרת לעצמה את הזכות שלא לספק ללקוח כל מוצר מכל סיבה שהיא לרבות כתוצאה ממשקל או גודל מיוחדים או לאזורים או ישובים מסוימים או מכל סיבה אחרת.

חברת כל בו בקליק מספקת עד 7 ימי עסקים את מוצריה לא כולל מוצרים מורכבים וכבדים כמו ארונות, מחסנים וכו’ שהם מסופקים עד 21 ימי עסקים ולא כולל חלק ממוצרי ריהוט גן שמסופקים עד 14 ימי עסקים.

 חישוב ימי ההספקה לא כוללים את ימים: שישי, שבת, חגים וימים מיוחדים.


ט. אספקת המוצרים למען המזמין:

המוצרים הנכללים בהזמנה יסופקו על ידי חברת כל בו בקליק למען כמבוקש על ידי המזמין, ובכפוף לכך שזכותה של חברת כל בו בקליק שלא לספק מוצרים כלשהם, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

מובהר כי אתר כל בו בקליק יציע מועדים לאספקה בהתאם ליכולת האספקה שלו באותה עת ובכפוף לשיקול דעתו הבלעדי.

חברת כל בו בקליק תעשה כל מאמץ על מנת לספק את כל המוצרים בהזמנה ובמועד, אולם לצערנו לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים לפיכך, חברת כל בו בקליק אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין, כי הם במלאי ובין אם

 לאו ולמזמין לא תהא כל טענה ו/או תביעה כל שהיא כלפי חברת כל בו בקליק בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה, מובן מאיליו כי מוצר שלא יסופק על ידי חברת כל בו בקליק לא יחויב.

מובהר בזאת, כי במידה ובעת מועד אספקת המוצרים, לא יהיה המזמין ו/או מי מטעמו במען שבוקשה הזמנת המוצרים על ידי המזמין, והמזמין לא יאשר טלפונית במוקד שירות הלקוחות, כי הינו מאשר השארת ההזמנה ליד דלת ביתו או בכל 

מקום אחר הסמוך למענו תוחזר ההזמנה לחברת כל בו בקליק. ועל המזמין תהא האחריות לתאם עם שירות הלקוחות את מועד האספקה בשנית. אי קביעת מועד הזמנה חדש על ידי המזמין, לא תפטור אותו מתשלום ההזמנה שבוצע על ידו.

במשלוח המוצרים בשנית יחויב המזמין בנוסף לתשלום דמי המשלוח הראשוניים גם בתשלום דמי משלוח נוספים.

מובהר בזאת, כי ככל שאושר על ידי המזמין השארת ההזמנה בסמוך לדלת מענו או במקום אחר הסמוך למענו, מסכים ומאשר המזמין, כי האחריות בדבר המוצרים הינה שלו בלבד ובכל במקרה של גניבה ו/או קילקול ו/או 

כל טענה אחרת בקשר לכך לא יוכל לבוא המזמין בטענות ו/או תביעות כנגד חברת כל בו בקליק.

ככל שעסקינן בהזמנה שהזמנת הראשונה של המזמין הינה הזמנה ראשונה, לא תתאפשר השארת המוצרים המוזמנים בסמוך לדלת מענו כאמור לעיל, ונוכחות המזמין תהא הכרחית לאספקת המוצרים לרבות הצגת תעודה מזהה.

אי עמידת חברת כל בו בקליק במועד האספקה המבוקש מכל סיבה שהיא לא יפטור, בכל דרך שהיא, את המזמין מחובת התשלום בגין האספקה.

אריזת המוצרים המוזמנים תעשה בקרטון ו/או בכל אריזה אחרת, כפי שתראה לחברת כל בו בקליק, ולא תהא למזמין כל טענה ו/או תביעה בשל כך.

דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. הובלה חריגה משמעותה הובלה לקומה ג’ ומעלה ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כוח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים. 

במידה ואין חניה חופשית בסמוך לבניין הלקוח ו/או הלקוח נמצא בתוך קניון ו/או משלוח מעל 25 ק”ג יסופקו ללקוח רק עד למקום הכניסה לבניין/קניון והשליח לא יעלה את המוצרים עד לדירת הלקוח ויתאם איתו מסירה בפתח הבניין.

חברת כל בו בקליק מספקת עד 7 ימי עסקים את מוצריה לא כולל מוצרים מורכבים וכבדים כמו ארונות, מחסנים וכו’ שהם מסופקים עד 21 ימי עסקים ולא כולל חלק ממוצרי ריהוט גן שמסופקים עד 14 ימי עסקים.

 חישוב ימי ההספקה לא כוללים את ימים: שישי, שבת, חגים וימים מיוחדים.


י. החזרת מוצרים:

מובהר בזאת, כי על המזמין מוטלת החובה לבדיקת תכולתו של המשלוח עם קבלתו ולהשוותו לחשבונית שתימסר לו על ידי השליח בעת האספקה.

החזרת מוצרים תתאפשר עד 14 יום מקבלתם ובתנאי שיהיו באריזתם המקורית ולא נעשה בהם שימוש.

מובהר בזאת כי לא ניתן יהיה להשיב מוצרים בהזמנה מיוחדת, מוצר בחיתוך לפי מידה וצבע מגוון.

מובהר בזאת, כי לא ניתן יהיה להשיב מוצרים פגומים ו/או מקולקלים, בכפוף לכך שלא נמסרו כאלו על ידי חברת כל בו בקליק.

מוקד שירות הלקוחות יתאם עם המזמין את ההשלמה ו/או ההחלפה ו/או ההחזרה של המוצר ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי למזמין, לפי העניין וככל שמתחייב על פי הנסיבות ועל פי הדין.

מובהר בזאת כי כל השלמה ו/או החלפה ו/או החזרת מוצר כאמור לעיל, תחייב את המזמין בדמי משלוח ו/או איסוף מבית הלקוח לפי הצורך כאמור בפרק דמי המשלוח.

במקרה שתתגלה אי התאמה בין ההזמנה למוצרים המסופקים או שהמוצר פגום או אינו פועל כראוי, על המזמין להודיע על כך, למוקד שירות הלקוחות בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה, 

אי מתן הודעה בפרק הזמן כאמור מהווה ויתור של המזמין בדבר כל טענה ו/או תביעה בקשר, לאי התאמה ו/או תקינות המוצר מצידו. מוקד שירות הלקוחות יתאם עם המזמין את ההחלפה ו/או תיקון של המוצר עפ”י הצורך,

 במקרה זה בלבד עלות המשלוח ו/או האיסוף מבית הלקוח תהיה על חשבון חברת כל בו בקליק וזאת בתנאי שהמזמין הודיע לשירות הלקוחות עד 24 שעות מקבלת המוצר.


יא. ביטול ושינוי הזמנה:

שינוי הזמנה על ידי המזמין תתאפשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של חברת כל בו בקליק שתעשה כל מאמץ לאפשר את שינוי ההזמנה כמתבקש על ידי המזמין.

 ביטול הזמנה יתאפשר רק באותו יום העבודה בו בוצעה ההזמנה  במידה וביטול ההזמנה נימסר לאחר יום העבודה, לא ניתן יהיה לבטל את הזמנה  אלא אם חברת כל בו בקליק תאפשר זאת. מובהר, כי במקרה כאמור לעיל, 

בו ניתן יהיה לבטל ההזמנה יזוכה המזמין מהתשלום ששולם על ידו, אולם חברת כל בו בקליק תהא רשאית לגבות מהמזמין תשלום בגין הביטול.

לאחר שכבר סופקו המוצרים, לא ניתן יהיה לשנות ו/או לבטל את ההזמנה ותחויבו בתשלום מלוא סך ההזמנה או בתשלום ההזמנה המקורית לפני השינוי כאמור, לפי העניין.

שינוי או ביטול הזמנה יתבצע באמצעות מוקד שירות הלקוחות הטלפוני או בפקס או במייל בלבד.

אתר כל בו בקליק יהא רשאי לשנות ו/או לבטל הזמנה ובלבד שימסור על כך למזמין הודעה לפני מועד האספקה. במקרה של ביטול לא יחויב המזמין בתשלום סך ההזמנה, 

ובמקרה של שינוי יחויב המזמין בהתאם להזמנה ששונתה.

יודגש כי החזרת מוצרים וביטול הרכישה תהיינה בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ”ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ”ו – 1986,

 ו/או בכפוף למדיניות חברת כל בו בקליק, כפי שתקבע מעת לעת.


יב. מועדון לקוחות:

חברת כל בו בקליק רשאית, אך לא חייבת לצרף מזמין המזמין באמצעות אתר כל בו בקליק, גם למועדון הלקוחות של חברת כל בו בקליק. בהצטרפותו לשירות כל בו בקליק מאשר הלקוח כי קרא את תקנון המועדון ומסכים לכל תנאיו.

במידה ומצוי ברשותכם כרטיס מועדון לקוחות תתבקשו על ידי אתר כל בו בקליק בעת שייקבע על ידי האתר, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לעדכן את מספר הכרטיס וזאת על מנת שתוכלו ליהנות מכל ההטבות והזכויות המוענקות.


יג. מבצעי מכירות:

מעת לעת יימכרו מוצרים כל בו בקליק במסגרת מבצעים לקידום מכירות.

המבצעים הנערכים באתר כל בו בקליק, הנם במסגרת מכירות באתר כל בו בקליק בלבד, ואינם קשורים ליתר המבצעים המוצעים בחברת כל בו בקליק. חברת כל בו בקליק לא תהא מחויבת למכור, 

במסגרת אתר כל בו בקליק, מוצרים בתנאי מבצע גם אם המוצרים הנ”ל ימכרו בתנאי מבצע במסגרת חנויות הרשת. כמו כן מבצעים שיתנהלו באתר כל בו בקליק לא יחייבו את חברת כל בו בקליק.

במידה ואתר כל בו בקליק יחליט לקיים מבצע כלשהו אזי המבצע יהיה בתוקף עד למועד כפי שייקבע ו/או עד לגמר המלאי (לפי המוקדם מבניהם), והכל בכפוף לתנאים ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי ו/או בכפוף למצוין בצד המוצר המוצע במסגרת המבצע. 

מחירי המבצע נכונים ליום האספקה בלבד, כמפורט  לעיל.

יובהר כי מבצעים, מחירים וקופונים, המוגבלים למימוש חד פעמי ו/או ללקוח אחד, בין אם קופון ייחודי ובין אם כללי – הינם לרבות כתובות ip שונות לאותו לקוח, שמות שונים לאותה הכתובת, כתובות שונות לאותו לקוח, ו/או משלוחים או איסוף מספר הזמנות על ידי לקוח יחיד. 

בכל מקרה של חשד ניצול לרעה של מבצע/קופון באתר – כל בו בקליק שמורה הזכות לבטל הזמנתו או לחייבו במחיר מלא, לבחירת הלקוח.


יד. אחריות:

חברת כל בו בקליק אינה אחראית לנזק ו/או הפסד כלשהו שייגרם למזמין באתר כל בו בקליק ו/או לצד שלישי אחר כלשהו כתוצאה משימוש ו/או רכישה המתבצעת באתר כל בו בקליק.

האמור לעיל, הינו לרבות מקרה של רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעל הכרטיס, ו/או כל פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג’ כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק.

חברת כל בו בקליק לא תישא בכל אחריות לנזק שייגרם למזמין במישרין או בעקיפין, וזאת עקב איחור במועד האספקה או מכך שסופקו מוצרים פגומים או לא תקינים, למעט אם הפגם או הקלקול נבעו מרשלנות של חברת כל בו בקליק. 

למען הסר ספק מובהר, כי אחריות אתר כל בו בקליק תהא מוגבלת בכל מקרה עד לגובה סכום המוצר בלבד.

מובהר בזאת, כי מידע בקשר למוצרים המופיעים באתר כל בו בקליק הינו לעיתים מיצרני המוצרים, ולפיכך אין חברת כל בו בקליק אחראית על מידע זה.

המזמין יישא באחריות מלאה לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו ו/או לאתר כל בו בקליק ו/או לצד שלישי אחר כלשהו בגין טעות שביצע המזמין בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי,

 טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצ”ב.

אתר כל בו בקליק עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילות האתר ויחד עם זאת המזמין פוטר את אתר כל בו בקליק מכל אחריות לנזק מכל מין וסוג שהוא שעלולים להיגרם לו ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מפעילות באתר ו/או

 מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.

אתר כל בו בקליק לא יהא אחראי, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם למזמין ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית באשר הם.

אתר כל בו בקליק לא יהא אחראי לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו כל בו בקליק ואשר צד ג’ שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם לחברת כל בו בקליק, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.

בנוסף יובהר, על אף שבאתר זה מופיע מידע פרסומי וכן קישוריות לאתרים נוספים, אין אתר כל בו בקליק אחראי לתוכן ו/או למידע שמקורם מצד ג’.

מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא חברת כל בו בקליק בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי המזמין.


טו. אבטחת מידע:

אתר כל בו בקליק מיישם באתר זה מנגנוני הגנה מתקדמים וזאת על מנת לאבטח את המידע באתר זה.

הינכם מתחייבים שלא לבצע או לנסות לבצע כל פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות- כל ניסיונות חדירה, סריקה ו/או חשיפת מידע וכיוצ”ב. כמו כן, נאסר באיסור מוחלט להפעיל רובוט או אמצעי אוטומטי אחר אשר מטרתו לסרוק נתונים מתוך האתר.

מובהר בזאת, כי אתר כל בו בקליק יפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי הפעולות האסורות, כמפורט בסעיף זה.

חברת כל בו בקליק ו/ או אתר כל בו בקליק לא תישא בכל אחריות בקשר לחשיפת פרטי המזמין או כל שימוש לרעה אחר, וזאת במידה ולא שמרתם את שם המשתמש ו/או הסיסמה שלכם כראוי או לא החלפתם את סיסמתכם מעת לעת כמומלץ.


טז. פרטיות:

אתר כל בו בקליק הינו מאגר שבגינו הוגשה בקשה לרשם מאגרי המידע. משתמש אשר נתן הסכמה/אישור להיכלל במאגר מידע זה. אתר כל בו בקליק ו/או מי מטעמו יהא רשאי לפנות למשתמש באמצעות דוור ישיר,

 לרבות בדואר ישראל או דואר אלקטרוני וכן באמצעות פניות טלפונית ו/או באמצעות פקסימיליה, למטרות קידום מכירות, שיווק וכיוצ”ב. במסגרת זו יהא האתר רשאי להעביר לכם מידע בקשר לחברת כל בו בקליק.

במידה והינכם מעוניינים שלא להיכלל במאגר המידע, יהא עליכם להודיע על כך לאתר כל בו בקליק בכתב בהתאם להוראות כל דין.

אתר כל בו בקליק יהא רשאי להשתמש בפרטים שהמזמין מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר ודפוסי הקניה של המזמינים וזאת לצורך שיפור השירותים, והקשר עימכם, לצורך דיוור ישיר ו/או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי וכיוצ”ב לצד ג’ אחר, 

לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את זהותו של המזמין.

חברת כל בו בקליק תשמור את המידע שייאסף במאגריה והיא תהא רשאית להשתמש בו לפי ראות עיניה במגבלות הוראות תקנון זה וכל דין.


יז. קניין רוחני:

הקניין הרוחני באתר כל בו בקליק, בכלל זה הפטנטים ו/או זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או שמות מסחריים ו/או המדגמים ו/או תמחור המוצרים ומחירון המוצרים וכיוצ”ב, שייכים בלעדית לחברת כל בו בקליק.

זכויות הקניין הרוחני של חברת כל בו בקליק כאמור לעיל, יחולו גם על עיצובו הגרפי של האתר, התוכנות, בסיסי הנתונים וכל חומר אחר המצוי באתר .

אתר כל בו בקליק שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.

מובהר בזאת, כי חברת כל בו בקליק המזוהה ע”י שימוש בסימן המסחרי “כל בו בקליק” שייך באופן בלעדי על כל הכרוך בכך לחברת כל בו בקליק ואין בעצם הכניסה ו/או השימוש באתר כל בו בקליק, כדי להעניק זכות כלשהיא בכל הקשור למותג.

כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד.

האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי. ואין לשכפל ו/או להעתיק ו/או לשווק ו/או למכור ו/או לסרוק ו/או לתרגם ו/או להציג כל חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה התקבלה הסכמה לכך מחברת כל בו בקליק מראש ובכתב.


יח. סמכות שיפוט :

על דרך ההתקשרות באמצעות תקנון זה וכל הקשור בו יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הייחודית הינה נתונה לבתי המשפט בחיפה.


יט. הודעות:

כל הודעה שתשלח ע”י אתר כל בו בקליק למזמין וזאת על פי הכתובת כפי שמילא המזמין בעת ההזמנה תחשב כאילו הגיע לתעודתה לאחר 48 שעות מיום שנמסרה  לדואר ישראל, ואם נמסרה בפקס או במייל – ביום מסירתה.

יצירת קשר

אם יש לך שאלות כלשהן תרגיש בנוח ליצור איתנו קשר בעמוד ה- צור קשר.


רוצים להתעדכן ראשונים?

ניתן לציין תחום העניין שלכם ואנו נשתדל לעדכן אתכם בנושים שמעניינים אתכם או השאירו את השדה ריק ונעדכן אתכם בכל המבצעים העדכונים של החנות.

×
×

עגלת קניות

דילוג לתוכן